آرتا افخم ابراهیمی

عضو هیئت مدیره-سرپرست واحد کنترل پروژه

ایشان از سال 1382 درمهندسین مشاور گنو مشغول بکار می باشد و در حال حاضر به عنوان مهندس و سرپرست بخش کنترل پروژه وظیفه برنامه ریزی و کنترل پروژه های مختلف را( مطابق رزومه مهندسین مشاورگنو) بعهده دارد. ایشان همچنین در سال 1399 به عضویت هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور گنو درآمده است. شروع فعالیت حرفه ای ایشان ازسال 1377 با شرکت معدنی مرواریه بعنوان سرپرست و مسئول فنی معدن آهن مرواریه زنجان بوده است.

خلاصه سوابق کاری:
  • کارشناس و سرپرست بخش کنترل پروژه مهندسین مشاور گنو 1382 تا کنون
  • کارشناس قراردادهای بین الملل مهندسین مشاور گنو 1382 تا کنون
  • سرپرست و مسئول فنی معدن آهن مرواریه زنجان از سال 1377 تا سال 1382