تقدیرنامه ها

کسب رتبه اول در مسابقه طراحی مجموعه آتی سنتر

کسب رتبه اول در مسابقه طراحی مجموعه آتی سنتر
کسب رتبه دوم در مسابقه طراحی ساختمان مرکزی صنعت نفت

کسب رتبه دوم در مسابقه طراحی ساختمان مرکزی صنعت نفت

سازمان نظام مهندسی استان تهران

سازمان نظام مهندسی استان تهران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جامعه مهندسان مشاور ایران

جامعه مهندسان مشاور ایران
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

میدان میوه و تره بار مادر تهران

میدان میوه و تره بار مادر تهران
شیمیدارویی امین

شیمیدارویی امین

داروسازی لقمان

داروسازی لقمان
داروسازی فارابی

داروسازی فارابی

داروسازی زهراوی

داروسازی زهراوی
داروسازی ابوریحان

داروسازی ابوریحان

طرح ساختمان مرکزی استانداری تهران

طرح ساختمان مرکزی استانداری تهران
استاد سرای موسسه آموزش عالی علوم شناختی

استاد سرای موسسه آموزش عالی علوم شناختی

بیمارستان محک

تقدیر از خدمات انجام شده در راه اندازی مجتمع بیمارستانی رفاهی محک

بیمارستان محک
خط یک قطارشهری تبریز

خط یک قطارشهری تبریز

انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
ساختمان مرکزی خبرگزاری جمهوری اسلامی

ساختمان مرکزی خبرگزاری جمهوری اسلامی

بازسازی ساختمان حکیم ابوالقاسم فردوسی بانک ملی

بازسازی ساختمان حکیم ابوالقاسم فردوسی بانک ملی