پرویز خاکپور

عضو هیئت مدیره

ایشان از سال1353 به عنوان بنیان گذار مهندسین مشاور گنو(مهندسین مشاور آرمیتی) فعالیت حرفه­ای خود را آغاز نمود و طی این مدت فعالیت مستمر در بخش­های فنی و مدیریتی در پروژه مهندسین مشاور گنو نقش کلیدی را به عهده داشته و دارد.

خلاصه سوابق کاری:
 • اشتغال در مدیریت و طراحی پروژه­ های مختلف متناسب با تخصص براساس رزومه مهندسین مشاور گنو
 • انجام وظایف قانونی هیئت مدیره بانک­ها براساس مصوبه­ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تخصص و عضویت در مجامع حرفه ای:
 • عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه
 • رییس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز
 • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از بدو تاسیس تاکنون
 • عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سخت آژند(سهامی عام)از بدو تاسیس تاکنون
 • عضو سابق هیئت مدیره شرکت سازندگان بین المللی ایران
 • عضو سابق هیئت مدیره کنفدراسیون صنایع ایران
 • عضو سابق هیئت مدیره جامعه مهندسین مشاور ایران
 • عضو سابق هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران
 • عضو سابق هیئت نمایندگان اطاق بازرگانی ایران